Grócz Pincészet – Villányi borvidék

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

 

Bevezető

Grócz Márkné (a továbbiakban: Szolgáltató), a www.groczpinceszet.hu weboldal (a

továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Honlapra látogatók, megrendelést leadó, a

Honlapon regisztráló felhasználók, Hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban

együttesen: Érintett vagy Érintettek) adatait kezeli.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20.§ (4) bekezdésével összhangban a Szolgáltató az Érintetteket az

adatkezelés megkezdése előtt ezúton tájékoztatja a Honlapon általa kezelt

személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének elveiről, céljáról és

gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai

intézkedéseiről, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és

lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával, megrendelésének elküldésével, adott esetben a

regisztrációval, Hírlevélre feliratkozással elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban

foglaltakat, és hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott

adatkezelésekhez.

A Honlapon elérhető szolgáltatatást kizárólag 18. évüket betöltött személyek

vehetik igénybe.

 

Adatkezelés elvei

Az adatkezelést a Szolgáltató az Érintettek magánszférájának védelme és

tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így

különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló

2011.évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli. A Szolgáltató kizárólag az Érintett

jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz

kötöttség elvének megfelelően.

A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az

adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa minden technikai és szervezési

intézkedést megtesz.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéséket az információs

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény

értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten:

– kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának módosítása, megrendelés

teljesítése, az ehhez kapcsolódó díjak számlázása, a termékek házhoz szállítása, a

létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az azzal kapcsolatos

követelések érvényesítése céljából, továbbá

– Hírlevél küldése érdekében,

– regisztráció céljából tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai

rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő

célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik

személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően

nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása

esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet

tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg

lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény

vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja

szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint

az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti

az Érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és

lakcímet.

A Szolgáltató a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti

– a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító

adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti

– azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag

elengedhetetlenül szükségesek.

A megrendeléshez, a szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok

kezelése a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott

felhatalmazáson alapulnak.

Személyes adatok felvétele és az adatkezelés a Honlap használóinak önkéntes

hozzájárulásán alapul. A hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett

hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik

felhasználásra kerüljenek.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A

megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó

Érintett felel, ebből következően a személyi adatok valótlanságából,

pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a

regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció

törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerül sor a törlési

kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül.

A megrendeléshez (szerződéshez) kapcsolódó nem kötelező adatok esetén az

adatkezelésre a megrendelés teljesítéséig kerül sor.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása

során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a Hírlevél

alján található „Leiratkozás” gombra kattint, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre

feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató

a kérelem beérkezését követő (e-mailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra

kattintva) 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével,

amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig

tárolja.

Az adattörlés alól kivételt képeznek azoknak az adatoknak a törlése, amelyek

különböző jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott ideig kezelendők,

őrzendők, kiemelten a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2)

bekezdésében előírt 8 éves bizonylatőrzési kötelezettség.

Fenti rendelkezések nem érintik továbbá a Honlapon történő regisztráció során

vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek (Megrendelő) a

megrendelés Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi

adatokat:

Vezetéknév,

Keresztnév,

E-mail cím

A megrendelés elküldéséhez, annak teljesítéséhez további adatok megadása

kötelező:

Szállítási cím :

Számlázási cím:

Megrendelő telefonszáma:

Regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadni:

Jelszó,

Vezetéknév,

Keresztnév,

E-mail cím

Hírlevélre feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

E-mail cím

 

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás

igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai

folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma

és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a

megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre

kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül

a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb

személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével

– össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatóak össze a Webáruház által a regisztrációkor illetve Felhasználó

Látogató történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Webáruház html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső

szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő

szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek

gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai

adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok

kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett

részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás

érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek

el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a

sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális

látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma

tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után

automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató

Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások

megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb

felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookiek

hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama

attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást

alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen

módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Szolgáltató nem

használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az

Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató

fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az

ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló

kiegészítőt.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja,

hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó

weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód

cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói

letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési

beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a

számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt

arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadhat el új cookie-kat,

hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosultak megismerni, azokat nem teszi

közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át az alábbi kivételekkel:

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében

adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, szállító/csomagküldő, könyvelő) vehet

igénybe. Szolgáltató az így igénybe vettek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag

törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása

alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a jelen pontban felsorolt jogainak érvényesítését Szolgáltató felé az

alábbi

elérhetőségeken kezdeményezheti:

e-mail: groczpinceszetsiklos@gmail.com

posta cím: 7800 Siklós, Berzsenyi Dániel utca 22.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon

saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy

kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem

benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a

Szolgáltató fordulhat.

 

Adattörlés, helyesbítés, zárolás

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy

azok törlését kérni.

Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az

adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem

vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges

adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes

adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján

feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,

amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó

jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül

írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának

ténybeli és jogi indokait.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap

alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről

a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi

továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett,

tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak

érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan

felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy

minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy

átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon

kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés

érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad

az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása

céljából.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek

Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan

módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap

használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési

Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályos 2019.03.06.

Shopping Cart
Scroll to Top

Üdvözöljük!
Weboldalunkon szolgálatásaink mellett borainkat is bemutatjuk… felhívjuk figyelmét, hogy 18 éven aluliakat nem szolgálunk ki alkoholos italokkal!